HET GEZONDE ALTERNATIEF
Vind ons
Louis Porquinlaan 1, 4611 AM Bergen op Zoom
Bel ons
0164-620838
Stuur ons een bericht
info@inspirante.nl

Algemene voorwaarden dhr. J.J. Brandjes-de Wild h.o.d.n. Wildebrand Advies en Wildebrand Gezond te Bergen op Zoom, K.v.K 20092799, op 28 juni 2011 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Breda onder nummer 19/2011. Inspirante en de daarmee gelieerde ondernemingen nemen deze algemene voorwaarden integraal over
1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Inspirante, k.v.k. nr. 71603352: de gebruiker van deze voorwaarden en de daaraan gelieerde ondernemingen;
2.wederpartij: de contractpartij van Inspirante;
3. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Inspirante en wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechts- en feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Inspirante en wederpartij tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Inspirante, voor de uitvoering waarvan door Inspirante derden dienen te worden betrokken. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van wederpartij wordt door Inspirante uitdrukkelijk uitgesloten. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Inspirante en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Overeenkomst
1. Alle offertes en aanbiedingen van Inspirante zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Inspirante daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Inspirante anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Inspirante niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Uitvoering overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Inspirante en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Wederpartij kan de overeenkomst niet opzeggen, ook niet tussentijds. De toepasselijkheid van artikel 7:408, lid 1 BW wordt uitgesloten voor professionele wederpartijen.
3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Inspirante schriftelijk in gebreke te stellen.
4. Inspirante zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5. Inspirante heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Inspirante is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Inspirante heeft verstrekt, heeft Inspirante het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. Inspirante is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Inspirante geen informatie van wederpartij heeft ontvangen en/of is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in termijn van uitvoering.
9. Indien wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Inspirante gehouden is, dan is wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Inspirante daardoor direct en indirect ontstaan.
10. Indien Inspirante met wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Inspirante niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van producten, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
11. In geval van door wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeenkomst dan wel een redelijkerwijs noodzakelijk gewijzigde uitvoering van de overeenkomst is Inspirante gerechtigd een verhoging van de prijs te vorderen. Het gemis van een schriftelijke meerwerkopdracht laat deze aanspraak van Inspirante onverlet.
5. Opschorting en ontbinding
1. Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Inspirante gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Inspirante is voorts bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst Inspirante ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Inspirante op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Inspirante overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade van Inspirante, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Inspirante vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Inspirante op wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
6. Overmacht
1. Inspirante is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Inspirante geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Inspirante niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
7. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Inspirante aan te geven wijze. Inspirante is gerechtigd om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, te factureren.
2. Indien wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
3. Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is wederpartij tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 150,–, onverminderd de bevoegdheid van Inspirante om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij. Wederpartij is over alle verschuldigde incassokosten eveneens vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand.
4. Betalingen van wederpartij aan Inspirante zullen eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.
5.Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Inspirante verschuldigde.
6.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Inspirante is steeds gerechtigd van wederpartij de betaling van een voorschot te verlangen.
8. Indien wederpartij een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan wordt wederpartij bij annulering tot twee maanden voor de uitvoeringsdatum een bedrag in rekening gebracht van 25 % van de overeengekomen prijs, bij annulering tot 1 maand voor de uitvoeringsdatum een bedrag in rekening gebracht van 50 % van de overeengekomen prijs en bij annulering binnen 1 maand tot de uitvoeringsdatum een bedrag in rekening gebracht van 100 % van de overeengekomen prijs. Onder overeengekomen prijs wordt in dit artikel onder meer verstaan de betaling van de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd.
9. Indien wederpartij gedurende een looptijd van een dienst van werving en selectie of binnen 12 maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door Inspirante geselecteerde werkzoekende, is wederpartij Inspirante verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met wederpartij overeengekomen honorarium voor succesvolle uitvoering van de dienst.
8. Reclames
1. Eventuele klachten over gebrekkige door Inspirante uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Inspirante te worden gemeld. Wederpartij dient Ins[pirante in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Inspirante opdracht gegeven heeft.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Inspirante daardoor gevallen, integraal voor rekening van wederpartij.
5. Iedere vordering van wederpartij jegens Inspirante en de door Inspirante bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.
9. Aansprakelijkheid
1. Inspirante is, behoudens opzet of grove schuld van Wildebrand en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, niet gehouden tot enige vergoeding van schade van wederpartij of een derde van welke aard dan ook, direct of indirect.
2. Inspirante is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inspirante is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Inspirante is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Indien Inspirante aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Mocht de assuradeur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Inspirante te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order/opdracht tot een maximum van € 5.000,–.
5. Wederpartij vrijwaart Inspirante voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan Inspirante toerekenbaar is en vergoed alle schade die Inspirante bij dergelijke aanspraken zal lijden.
10. Intellectuele eigendom
Alle door Inspirante verstrekte stukken en documenten (waaronder onder meer testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s) zijn uitsluitend bestemd voor de wederpartij zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspirante worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Inspirante heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
11. Geschillen
1. De rechtsverhouding tussen Inspirante en wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Inspirante en wederpartij voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de rechtbank Breda worden voorgelegd.
12. Toepasselijkheid algemene bepalingen bij behandelingsovereenkomsten
De in de artikelen 1 tot en met 11 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen Inspirante en wederpartij bij een behandelingsovereenkomst ex artikel 7:446 e.v. BW, uitgezonderd het in artikel 9 lid 1 tot en met 3 bepaalde. Zulks met dien verstande dat (a) in afwijking van artikel 7, lid 8 geldt dat annulering van een afspraak wegens verhindering mogelijk is tot 24 uur vóór de tijd van de afspraak en dat in geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging het consult door Inspirante in rekening wordt gebracht bij wederpartij en (b) het treffen van maatregelen overeenkomstig artikel 7 te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid zal geschieden waarbij overmacht aan de kant van de wederpartij te allen tijde met Inspirante besproken kan worden en de schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling zoveel als mogelijk door partijen begrensd dient te worden.