Fysiotherapie en medische fitness in Bergen op Zoom

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Inspirante, k.v.k. nr. 71603352: de gebruiker van deze voorwaarden en de daaraan gelieerde ondernemingen;

2.wederpartij: de contractpartij van Inspirante;

3. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Inspirante en wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechts- en feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Inspirante en wederpartij tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Inspirante, voor de uitvoering waarvan door Inspirante derden dienen te worden betrokken. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van wederpartij wordt door Inspirante uitdrukkelijk uitgesloten. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Inspirante en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Inspirante zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Inspirante daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Inspirante anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Inspirante niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Inspirante en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Wederpartij kan de overeenkomst niet opzeggen, ook niet tussentijds. De toepasselijkheid van artikel 7:408, lid 1 BW wordt uitgesloten voor professionele wederpartijen.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Inspirante schriftelijk in gebreke te stellen.

4. Inspirante zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5. Inspirante heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Inspirante is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Inspirante heeft verstrekt, heeft Inspirante het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. Inspirante is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Inspirante geen informatie van wederpartij heeft ontvangen en/of is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in termijn van uitvoering.

9. Indien wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Inspirante gehouden is, dan is wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Inspirante daardoor direct en indirect ontstaan.

10. Indien Inspirante met wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Inspirante niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van producten, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11. In geval van door wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeenkomst dan wel een redelijkerwijs noodzakelijk gewijzigde uitvoering van de overeenkomst is Inspirante gerechtigd een verhoging van de prijs te vorderen. Het gemis van een schriftelijke meerwerkopdracht laat deze aanspraak van Inspirante onverlet.

5. Opschorting en ontbinding

1. Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Inspirante gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat